تکنولوژیهوش مصنوعی

دانشمندان چینی برای بازدید از موتور هواپیما کرم خاکی رباتیک ساختند